Lịch công tác tuần
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)
Ngày đăng: 08/05/2019
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

06/5/2019

Sáng

Họp giao ban Lãnh đạo Trường về công tác kỷ luật viên chức

Thời gian: 10h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Họp giao ban Lãnh đạo Trường về công tác kỷ luật viên chức

Thời gian: 10h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Họp giao ban Lãnh đạo Trường về công tác kỷ luật viên chức

Thời gian: 10h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Chiều

1. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

2. Dự họp cấp ủy

Thời gian: 16h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

1. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

2. Dự họp cấp ủy

Thời gian: 16h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Thứ ba

07/5/2019

Sáng

Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thời gian: 08h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng Quản trị chuẩn bị Hội trường họp trực tuyến)

Làm việc tại Trường

Dự đánh giá giờ giảng của giáo viên Khoa Đào tạo nghiệp vụ

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Giảng đường A

(Khoa Đào tạo nghiệp vụ chuẩn bị; mời thành phần tham dự)

Chiều

1. Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí đợt 1 năm 2019

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo thành phần tham dự)

2. Làm việc với Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa

Thời gian: 15h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Giáo viên Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa tham dự; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

Họp Ban truyền thông phục vụ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Trường

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Thành viên Ban tham dự)

Thứ tư

08/5/2019

Sáng

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường và viên chức quản lý về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị, Lãnh đạo Trường và viên chức quản lý cùng tham dự)

2. Họp sơ kết công tác tuyển sinh

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo thành phần tham dự)

3. Họp các Ban thực hiện các nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Trường

Thời gian: 10h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Thành viên các Ban tham dự)

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường và viên chức quản lý về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

2. Họp sơ kết công tác tuyển sinh

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

3. Họp các Ban thực hiện các nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Trường

Thời gian: 10h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường và viên chức quản lý về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

2. Họp sơ kết công tác tuyển sinh

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

3. Họp các Ban thực hiện các nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Trường

Thời gian: 10h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Chiều

1. Họp về quy định chế độ làm việc của giáo viên

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Toàn thể giáo viên tham dự)

2. Họp thảo luận về quy chế chi tiêu nội bộ

Thời gian: 15h45

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Toàn thể viên chức tham dự)

1. Họp về quy định chế độ làm việc của giáo viên

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

2. Họp thảo luận về quy chế chi tiêu nội bộ

Thời gian: 15h45

Địa điểm: Hội trường tầng 5

1. Họp về quy định chế độ làm việc của giáo viên

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

2. Họp thảo luận về quy chế chi tiêu nội bộ

Thời gian: 15h45

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thứ năm

09/5/2019

Sáng

Làm việc với UBND xã Quyết Thắng về giải quyết đề nghị bố trí đất tái định cư.

Thời gian: 8h00

Địa điểm: Hội trường UBND xã Quyết Thắng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

10/5/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support